NBTN:NBTN: Cái bát - cái đĩa - Triệu Thị Ngọc - Nhà trẻ trung tâm