PTNN: Gấu con bị sâu răng - Trần Thị Tình - MGB TT