PTNN: Thơ: Đi dép - Đặng Thị Mai Huệ - Nhà trẻ An Bình