PTNN: Truyện: Mỗi người 1 việc - Nguyễn Thị Nhung - MGB TT